TROLLKONA | Andebark

"En trollkona skall du icke låta leva"

Personer

Händelseförlopp skapas av många individer med olika karaktärer. Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa om de individer som var med och formade trolldomsprocesserna.

De styrande

Vilka var det som stiftade lagarna?

Flera av Sveriges kungar var enväldiga.

Här kan du läsa mer om Sveriges regenter från 1520-1680.

Under långa perioder styrdes Sverige av förmyndarregeringar.

Här kan du läsa mer om uttalanden från riksrådet.

Inom adeln var det viktigt att knyta allianser. Därför är många släkt med varandra. Här läsa vilka släkter som är spännande när det gäller att hitta den som tände bålen. 

Maktens män

Lagar och förordningar ska tolkas för att följas.

Om lagarna är otydliga ökar utrymmet för tolkning. Kan enskilda individers karaktärer påverka händelseförloppet?

Här kan du läsa om några av dem som var involverade i trolldomsprocesserna. Jag har kallat dem Maktens män – för de var alla män.

Landshövding Gustaf Duwall

Fogden Johan Arvidsson

Länsman Lars Olofsson

Fjärdingsman

Landdomaren Magnus Persson

Nämndeman Olof Matssson

Kyrkans män

Sockenprästerna skulle informera sig om brottsligheten på orten både vad gällde moral och sedlighet och för att kunna avstänga brottslingar från de kyrkliga sakramenten i väntan på världslig dom eller kyrkoplikt.
Källa: Ankarloo sid 314 ff

För att klara detta krävdes att de samarbetade med fogdar, befallningsmän och lagläsare.

Kyrkan förde en kamp för beivrande av brott där målsäganden saknades eller inte sökte laglig rätt och mot förseelser av religiös och sedlig karaktär (gudsförsmädare, sabbatsbrytare, horkarlar och signerskor).

1665 års kungliga stadga mot eder och sabbatsbrott

På initiativ från kyrkan behandlade denna även trolldom och vidskepelse.

Det är inte anmärkningsvärt att det första förhöret i Älvdalen hölls av kyrkoherde Elfvius assisterad av länsmannen.

Kyrkan var vid sidan om tingen den viktigaste kanalen för information och kontakt mellan överhet och befolkning.

Då trolldomsbrottet var riktat direkt mot Gud var det naturligt att teologisk expertis medverkade vid rannsakningarna. Kyrkans män fick i uppdrag av myndigheterna att undersöka och upprätta listor över misstänkta. Prästerna fick därför ett betydande inflytande över vem som kom att ställas inför rätta.

Prästerna intar en dubbel roll; både som vittnen och medarbetare vid förhören. Det förekommer även kunskapsprov inför sittande rätt.

Genom sina kunskaper från tidigare förhör (utanför rätten) kan de regissera föreställningen, skicka fram barn och comlices med identiska versioner, men hålla tillbaka de som avviker eller nekar. De påverkade även vittnesmålen.

Prästerna umgicks flitigt med de anklagade i fängelset.

Kyrklig lagstiftning och rättskipning.

Anklagare

I de senare trolldomsprocesserna förekom det visgossar.

Vad var det som fick människor att ange oskyldiga?

Älvdalen 1667-69

De första protokollförda förhören ägde rum i juni 1668. Nedanstående tre personer har jag benämnt anklagare då de var några av de första att ange oskyldiga. På min hemsida kan du läsa mer.

Erik Eriksson

Anna Eriksdotter

Hans Hansson

Trolldomsanklagade

Häxbränningsplats står det på skylten i Älvdalen.

När jag talar om bokprojektet anstränger jag mig för att använda ordet trolldomsprocesser och trolldomsanklagade istället. För det är vad det handlar om – oskyldiga människor som anklagades för trolldom. Ordet häxa lär inte ens ha använts i Sverige på 1600-talet.

Varför anklagades just dessa kvinnor?

Domskälen beträffande Look Anna (Bland-Anna), Knåpar Elin i Brunnsberg och Gyris-Marit lyder så här:

“kunna så väll för dhe starke skäl och vittnen emot dem är (som efter ett mödosamt arbetande) deras egen tillkomna bekännelse skuld för den trolldomslast de i många samfälte år har brukat. Därigenom har de afsagt sig sin Guds skapare, blivit satans trälar, fört flera med sig på den onda vägen, och gjort sin nästa mycket skada på hans egendom och hälsa. Därför kan de inte befrias från det straff som Gud utdömer enligt Exodi 22:18. “

Av protokollet från det extraordinarie tinget framgår att dessa tre utsatts för särskilt hårda förhör. Är det Erich Erichssons syner som får Fjärdingsmannen och nämndemännen att leta efter de gamla?

Trolldomsanklagade släkter

Gyris-släkten

Kettis-släkten 

Michels-släkten

Trolldomsanklagade individer

Look-Anna

Knååp-Elin

© 2024 TROLLKONA | Andebark

Tema av Anders Norén